Ochrona danych osobowych - RODO - KPP Głubczyce

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

1) administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Głubczycach jest Komendant Powiatowy Policji z siedzibą w Głubczycach, ul. Chrobrego 6, 48-100 Głubczyce

2) inspektorem ochrony danych (IOD) w Komendzie Powiatowej Policji w Głubczycach jest Pani Olga Sawicka, e-mail: iod.gl@op.policja.gov.pl;

3) dane osobowe w Komendzie Powiatowej Policji w Głubczycach przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), b), c), d), e) oraz art. 9 ust. 2 lit. a), b), f), h), j) ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych
;

4) W rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych odbiorcami odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5) dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie umów międzynarodowych i przepisów prawa zezwalających na takie przekazanie;

6) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Głubczycach będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane,
a następnie jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

7) Każdemu kogo dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych - na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest  Komendant Wojewódzki Policji w Opolu;

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych - na podstawie art. 16 RODO;

 3. prawo do usunięcia danych - na podstawie art. 17 RODO w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO - jeżeli  kwestionuje Pan/Pani prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem, bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu ale nie zgadza się na ich usunięcie;

 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO,
  z zastrzeżeniem, że dotyczy to jedynie przypadków, w których Komendant Powiatowy Policji w Głubczycach posiada uprawnienie do przetwarzania danych gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
  w ramach sprawowania władzy publicznej;

 6. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych;

8) każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;